Prekių katalogas

CIF purškiamas nerūdijančio plieno valiklis 435ml

 • CIF purškiamas nerūdijančio plieno valiklis 435ml

  Kategorija
  Namų ūkio prekės, Valikliai, Valikliai universalūs
  Šalis gamintojas
  Lenkija
  Prekės ženklas
  CIF
  EKO požymis
  Ne
 • Purškiamas plieninių paviršių valiklis CIF. 

  Sudėtis: <5% anijoninių paviršinio aktyvumo medžiagų,nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų, kvapiųjų medžagų, Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, Benzisothiazolinone. 

  LAIKYMO SĄLYGOS:
  Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.  

  Papildoma informacija
  Puikiai susidoroja su visų rūšių nešvarumais. Purškiklis valymo metu nesubraižo paviršiaus, nepalieka dryžių. Laikyti kambario temperatūroje. PAVOJINGA! Gali ėsdinti metalus. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Naudoti akių ar veido apsaugos priemones. Dėvėti apsauginius drabužius. Neįkvėpti dulkių ar rūko. Mūvėti apsaugines pirštines. Laikyti tik originalioje pakuotėje. Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle]. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. PATEKUS Į AKIS: Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietinius reikalavimus. Pavojingumo klasė ir ketegorija: Gali ėsdinti metalus, 1 kategorija (H290), Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis, 1 kategorija (H314)