Prekių katalogas

Naujo vartotojo registracija

Taisyklėmis

E-EUGESTA.LT prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės

I. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) yra Pirkėjui ir UAB „Eugesta" (toliau – „Pardavėjas“) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu Pardavėjo interneto parduotuvėje e-eugesta.lt (toliau – „internetinė parduotuvė“) susijusios nuostatos. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Patvirtinu, kad sutinku su taisyklėmis“.
1.2. Pirkėjas su šiomis Taisyklėmis sutinka registruodamasis interneto parduotuvės svetainėje.
1.3. Registruotis ir pirkti prekes interneto parduotuvėje turi teisę išimtinai tik:
1.3.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys.
1.4. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remdamasis šių Taisyklių 1.3. punktu, turi teisę registruotis ir pirkti prekes interneto parduotuvėje.
1.5. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjai bus informuojami prisijungus prie paskyros arba apie pakeitimus informuojant el. paštu, naujienlaiškiais, patalpinus informaciją svetainėje e-eugesta.lt.
1.6. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika.
1.7. Internetinėje parduotuvėje esančioje "Dažniausiai užduodami klausimai" skiltyje (toliau - DUK) pateikiama išsami informacija, susijusi su prekių užsakymu, pristatymu, grąžinimu ir t.t.. Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją, prieš pradedant naudotis E-EUGESTA rekomenduojame susipažinti su DUK.
II. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es), kurių vertė yra ne mažesnė kaip 30 (trisdešimt) eurų, įskaitant PVM, ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „UŽSAKYTI“. Laikoma, kad kiekvienos Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties (toliau – „Sutartis“) sąlygos yra identiškos šių Taisyklių sąlygoms ir tokios Sutartys visada šalių vykdomos pagal šias Taisykles. Pardavėjas turi teisę atsisakyti sudaryti Sutartį, jeigu Pirkėjo užsakytų prekių vertė yra mažesnė kaip 30 (trisdešimt) eurų, įskaitant PVM.
2.2. Sudarius Pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
2.3. Pirkimo-pardavimo sutartys saugomos Pardavėjo duomenų bazėje.

III. Pirkėjo teisės
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu: pagalba@e-eugesta.lt, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo kokybiškos prekės pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai Prekė negali būti grąžinama, vadovaujantis Civilinio kodekso 6.228-10 straipsnio 2 dalyje.
3.3. Aukščiau aptarta Pirkėjo teisė atsisakyti prekių Pirkimo-pardavimo sutarties įgyvendinama vadovaujantis Civilinio kodekso 6.228-10 straipsnio 1 dalimi. Pirkėjas šia teise gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat, jei ji nebuvo naudojama.
3.4. Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti teise atsisakyti prekių Pirkimo-pardavimo sutarties kaip nurodyta Taisyklių 3.2 p. tais atvejais, kurie nurodyti Civilinio kodekso 6.228-10 straipsnio 2 dalyje, pavyzdžiui: dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas; dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių; dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais arba dėl alkoholinių gėrimų, kurių kaina nustatyta sudarant Sutartį ir kurie pristatomi po trisdešimt dienų nuo sutarties sudarymo, o tikroji gėrimų vertė priklauso nuo rinkos svyravimų ir kt..
3.5. Įsigijęs nekokybišką prekę Pirkėjas turi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.


IV. Pardavėjo teisės
4.1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus VI punkte paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją ar kitaip apriboti galimybę naudotis interneto parduotuve.

V. Pirkėjo įsipareigojimai
5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
5.2. Jeigu Pirkėjas prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes ar nepavykus susisiekti ir pristatyti užsakymo Pirkėjo pasirinktu metu ir būdu, Pirkėjas turi prekes atsiimti iš Pardavėjo fizinės parduotuvės, adresu Kibirkšties g. 8, Vilnius, savo sąskaita. Pinigai už pristatymą nėra grąžinami (jeigu pristatymas buvo mokamas). Jeigu Pirkėjas nustatytu pristatymo laiku negali pats atsiimti prekių, jis gali iš anksto informavęs Pardavėją elektroniniu paštu: pagalba@e-eugesta.lt, pavesti atsiimti užsakytas prekes, išskyrus alkoholinius gėrimus, kitam pilnamečiam asmeniui. Tokiu atveju Pardavėjas nepriima jokių Pirkėjo pretenzijų dėl užsakytų prekių pristatymo Pirkėjo nurodytam trečiam asmeniui ir/ar dėl tokio trečiojo asmens prekių praradimo ar neperdavimo Pirkėjui.
5.3. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie interneto parduotuvės duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti Pardavėją elektroniniu paštu: pagalba@e-eugesta.lt.
5.4. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės interneto parduotuvės administratoriui pakeisti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Tokiu atveju Pardavėjas turi teisę manyti, kad veiksmus interneto parduotuvėje atliko Pirkėjas.
5.5. Interneto parduotuvės Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių bei sąlygų, taip pat Privatumo politikos sąlygų, aiškiai nurodytų internetinės parduotuvės informacijos skiltyse ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
5.6. Alkoholinius gėrimus turi teisę įsigyti tik blaivūs ne jaunesni nei 20 m. asmenys. Kitu atveju, t.y. jei Pirkėjas dar nėra sulaukęs 20 metų amžiaus ar nėra galimybės tuo įsitikinti, Pirkėjo užsakymas yra anuliuojamas ir nevykdomas. Užsakytus alkoholinius gėrimus Pirkėjui pristatęs kurjeris visada patikrina Pirkėjo asmens dokumentą ir įsitikina, kad Pirkėjo amžius nėra mažesnis nei 20 metų. Atsiimti užsakytus alkoholinius gėrimus gali tik pats juos užsakęs Pirkėjas. Jei alkoholinius gėrimus atsiimantis Pirkėjas nėra sulaukęs 20 metų amžiaus, prekės neatiduodamos, užsakymas anuliuojamas, o prekių pristatymo mokestis nėra grąžinamas.
5.7. Juridiniai asmenys alkoholinius gėrimus gali užsisakyti ir įsigyti tik reprezentacinėms reikmėms ir kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams. Pirkėjas (juridinis asmuo) užsakydamas alkoholinius gėrimus Internetinėje parduotuvėje patvirtina, kad alkoholinius gėrimus įsigyja reprezentacinėms reikmėms ar kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams ir nėra Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 6 ir 7 dalyse nustatytų apribojimų Pirkėjui įsigyti alkoholinių gėrimų.

VI. Pardavėjo įsipareigojimai
6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos internetinėje parduotuvėje skelbiamos sąlygos.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.
6.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.
6.4. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti internetinėje parduotuvėje įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti Sutartį prieš tai informuodamas Pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius įsigyti analogišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas.
6.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie Sutarties atsisakymą kartu su grąžinamomis prekėmis.
6.6. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui.

VII. Prekių kainos
7.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos šalyje cirkuliuojančia valiuta. Pardavėjas yra PVM mokėtojas. PVM įtrauktas į kainą. Patvirtinus užsakymą, prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis.
7.2. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekėms taikomi garantijos dokumentai, jam gali būti pateikiamos fiziniu būdu kartu su prekėmis arba elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo įvykdymo. PVM sąskaitose faktūrose nurodomi Pardavėjo rekvizitai, pasirinktos prekės, jų kiekis, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.
7.3. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis gali tik išimtiniais atvejais, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekės nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas internetiniame tinklapyje nurodytais kontaktais. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui visas jo sumokėtas sumas pagal tokį anuliuotą užsakymą.

VIII. Atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai
8.1. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes iš anksto naudojant elektroninę bankininkystę: tiesiogiai per „Swedbank“, SEB; Luminor bankas, Medicinos bankas, „Citadele“ bankas, Šiaulių bankas, Paysera.
8.2. Pirkėjas, atsiskaitydamas per elektroninę bankininkystę, įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik jam sumokėjus bus formuojamas prekių siuntinys. Neapmokėjus užsakymo per 1 valandą, užsakymas yra šalinamas iš sistemos.

IX. Prekių pristatymas
9.1. Pirkėjas, įsigydamas prekes internetinėje parduotuvėje, pasirenka prekių pristatymo būdą: prekių pristatymo paslaugą. Pristatymai vykdomi tik Vilniaus mieste.
9.2. Prekių pristatymo paslauga:
9.2.1. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą;
9.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui;
9.2.3. Prekes gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas;
9.2.4. Pristatymo mokestis, kai užsakymo vertė yra iki 45 Eur (keturiasdešimt penkių eurų), įskaitant PVM, yra 4.00 Eur (keturi eurai), įskaitant PVM. Jeigu užsakytų prekių vertė yra 45 Eur (keturiasdešimt penki eurai), įskaitant PVM, ir daugiau, tuomet prekės pristatomos nemokamai. Užsakymai, kurių vertė yra mažesnė kaip 30 Eur (trisdešimt eurų), įskaitant PVM, nepriimami.
Pristatymo mokestis taikomas vienam užsakymui.
9.2.5. Vietoj prekių pristatymo Pirkėjas gali pasirinkti prekių atsiėmimą Pardavėjo fizinėje parduotuvėje, adresu Kibirkšties g. 8, Vilnius (toliau – „fizinė parduotuvė“), kuris yra nemokamas.
9.2.6. Pirkėjas tikslią prekių pristatymo mokesčio sumą matys prieš patvirtindamas užsakymą. Po užsakymo patvirtinimo prekių pristatymo mokesčio dydis nebus keičiamas.
9.3. Jeigu prekės užsakomos ir apmokamos darbo dieną iki 18 val., užsakymas Pirkėjui pristatomas kitą darbo dieną. Jeigu užsakymas pateikiamas ir apmokamas darbo dieną po 18 val. arba savaitgalį, užsakymas Pirkėjui pristatomas antrą darbo dieną, pavyzdžiui, jeigu užsakymas pateikiamas antradienį 19 val., prekės Pirkėjui bus pristatytos ketvirtadienį; arba jeigu užsakymas bus pateiktas ir apmokėtas penktadienį 19 val., užsakymas pirkėjui bus pristatytas antradienį.
Jei tarp Pirkėjo užsakomų prekių yra alkoholinių gėrimų, visos prekės Pirkėjui gali būti pristatomos ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip 20 val., o sekmadienį - ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip 15 val. Pirkėjo pasirinkto laiko lango ribose Pirkėjo pasirinktą dieną (išskyrus rugsėjo 1 d., kurią alkoholiniai gėrimai nėra pristatomi).
9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
9.5. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui. Gavęs prekes, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę (ar nėra pažeista išorinė pakuotė) bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.
9.6. Jeigu Pirkėjas, priėmęs siuntą, pastebi prekių neatitikimą, gamyklinį broką ar kitus prekių defektus, apie tai nedelsiant (ne vėliau kaip per 24 val. nuo siuntos gavimo) informuoja Pardavėją. Pasitvirtinus skundui dėl netinkamos prekių kokybės ir Pirkėjui grąžinus netinkamos kokybės prekes, Pardavėjas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas grąžinti pinigus už prekę, kartu padengiant ir grąžinimo išlaidas.
9.7. Pirkėjai siuntas atsiėmę iš fizinės parduotuvės, adresu Kibirkšties g. 8, Vilnius, ir pastebėję neatitikimus apie tai privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.
9.8. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.
9.9. Pirkėjui atsisakant Sutarties, jeigu tokią teisę jis turi pagal šias Taisykles ir LR įstatymus, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos, įskaitant Pirkėjo sumokėtas prekės pristatymo išlaidas. Tačiau, kaip numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso CK 6.228-11 str. 3 d., Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas. Atsižvelgdami į tai, tuo atveju, jei Pirkėjas pasirinko ne pigiausią pristatymo būdą, grąžinant kokybišką prekę, Pirkėjui nebus grąžinamos papildomos išlaidos, susidariusios dėl to, kad jis pasirinko kitą negu pasiūlytas pigiausias pristatymo būdas.

X. Prekių grąžinimas
10.1. Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo jų gavimo dienos, išskyrus atvejus, nurodytus šiose Taisyklėse ir Civilinio kodekso 6.228-10 straipsnyje. Parduotų nekokybiškų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“. Pasinaudoti Sutarties atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas taip: (i) kai sudaroma Sutartis – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę; (ii) jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna atitinkamą Pardavėjo prekę.
Taisyklių 10.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal LR vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis Sutartis.
10.2. Remiantis LR civilinio kodekso CK 6.228-10 straipsniu bei 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“ nuostatomis be kitų šiuose teisės aktuose nurodytų prekių nekeičiamos ir negrąžinamos šios kokybiškos prekės:
10.2.1. pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintos prekės, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjui asmeninėms reikmėms;
10.2.2. greitai gendančios prekės ar prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
10.2.3. supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
10.2.4. prekės, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
10.2.5. alkoholiniams gėrimams, kurių kaina nustatyta sudarant pirkimo–pardavimo sutartį ir kurie pristatomi po trisdešimt dienų nuo sutarties sudarymo, o tikroji gėrimų vertė priklauso nuo rinkos svyravimų;
10.2.6. kitoms prekėms, nurodytoms 10.2 p. paminėtuose teisės aktuose.
10.3. Norėdamas grąžinti prekę(-es), vadovaudamasis 10.1. punktu, Pirkėjas turi užpildyti prekių gražinimo dokumentą ir įvesti užsakymo numerį, kuris nurodytas užsakymo pakavimo lape. Neįvedus užsakymo numerio patvirtinti prekių grąžinimo akto galimybės nėra.
10.4. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
10.4.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
10.4.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
10.4.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
10.4.4. Grąžinama kokybiška prekė (per 14 dienų) turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
10.4.5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą grąžinimo dokumentą;
10.4.6. Jei Pirkėjas nėra patenkintas pristatytų greitai gendančių prekių kokybe, o tokiomis prekėmis laikomi maisto produktai ir gėrimai, kurių galiojimo terminas yra trumpas, įskaitant ir tuos produktus, kurie turi būti laikomi šaldytuve pagal gamintojo nustatytą temperatūrinį režimą, į Pardavėją privalo kreiptis ne vėliau kaip per 24 valandas nuo prekių pristatymo el. paštu: pagalba@e-eugesta.lt arba telefonu: +37065555511. Pirkėjas, pateikdamas pretenziją dėl nekokybiškų prekių, kartu privalo pateikti ir gautos nekokybiškos prekės nuotrauką. Jei Pirkėjas kreipiasi vėliau nei nurodytas terminas ir/ar nepateikia prekės nuotraukos, Pardavėjas neįsipareigoja Pirkėjo skundo spręsti Pirkėjo naudai.
10.4.7. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų, jeigu prekė nėra visiškai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, išskyrus Taisyklėse nurodytus atvejus.
10.4.8. Prekių grąžinimo paslaugos kaina:
• Pardavėjo fizinėje parduotuvėje (toks grąžinimas yra nemokamas);
• Pirkėjui grąžinant kokybišką prekę, įskaitant 3.2. punkte numatyta teise, Pirkėjas turi pervesti Pardavėjui prekių grąžinimo mokestį – 4 Eur (keturi eurai), įskaitant PVM, tuomet prekes iš Pirkėjo paima Pardavėjo kurjeris. Tuo atveju, jei grąžinama nekokybiška prekė, prekės grąžinimo išlaidos apmokamos Pardavėjo;
• Pirkėjas kokybiškas prekes gali grąžinti ir kitais jam priimtinais būdais savo sąskaita (per kurjerius, paštu ir pan.).
10.4.9. Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai prekė nekokybiška - tokiu atveju vykdomas prekių grąžinimas per įstatyminį garantinį terminą).
10.4.10. Jeigu yra grąžinama nekokybiška prekė, pirkėjui grąžinimas nekainuoja – šias išlaidas padengia Pardavėjas.
10.4.11. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu. Gavęs informaciją apie pristatytas ne tas prekes, Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 5 (penkias) darbo dienas, po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie Sutarties atsisakymą, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
10.5. Jeigu buvo pristatytos ne visos prekės, pinigai už nepristatytas prekes grąžinami banko pavedimu į mokėtojo banko sąskaitą per 5 (penkias) darbo dienas nuo nepilno prekių pristatymo dienos.
10.6. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl neatlikto arba vėluojančio pavedimo už grąžintas prekes, jei Pirkėjas klaidingai pateikia grąžinimui reikalingus duomenis.

XI. Apsikeitimas informacija
11.1. Pardavėjas informuoja Pirkėją, naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais internetinės parduotuvės svetainės skyriuje „KONTAKTAI“.

XII. Atsakomybė
12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
12.2. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie internetinės parduotuvės.
12.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.
12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika (nors tokia galimybė jam buvo suteikta).
12.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

XIII. Baigiamosios nuostatos
13.1. Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos (apie pakeitimus informuojant el. paštu, naujienlaiškiais, patalpinus informaciją svetainėje www.e-eugesta.lt).
13.2. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis.
13.3. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
13.4. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
13.5. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
13.6. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurios apima:
- gaisrą, sprogimą, audras ir kitas stichines nelaimes bei gamtos jėgas, kurios neleidžia įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos įvykdyti;
- įvykį ar aplinkybę, kurių sutarties šalis (Šalys) negali kontroliuoti ir kurios neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti, įskaitant epidemijas, pandemijas ir panašias aplinkybes, kurių Šalys negali kontroliuoti;
- Vyriausybės arba valdžios veiksmus, kurie neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti, įskaitant paskelbtą nepaprastąją padėtį dėl pandemijų ir panašių aplinkybių;
13.7. Prašymą/skundą dėl mūsų internetinėje parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/, bet prieš tai, kaip numato taikomi teisės aktai, Pirkėjas turi kreiptis į Pardavėją.
  

Registruotis